Czech Translation

Kapská deklarace otevřeného vzdělání:
Naplňme příslib otevřených vzdělávacích zdrojů

Jsme na prahu globální revoluce ve výuce a učení. Pedagogové
po celém světě vytvářejí obrovské množství vzdělávacích zdrojů dostupných díky
internetu všem k užití a  tak prosazují
politiku otevřenosti a bezplatnosti vzdělávacích zdrojů. Tito
pedagogové budují svět, v kterém každý člověk na zemi může mít přístup k těmto zdrojům a
zároveň může každý aktivně přispívat
k veškerému lidskému vědění. Jsou to oni, kdo připravuje půdu nové pedagogiky, díky které pedagogové a studenti
budou společně vytvářet, formovat
a rozvíjet vědení a za pochodu si
prohlubovat dovednosti a porozumění.

Toto vznikající hnutí otevřeného
vzdělávání v sobě spojuje tradici sdílení dobrých
nápadů s ostatními pedagogy a kolaborativní,
interaktivní kulturu internetu. Toto hnutí je postaveno na přesvědčení, že každý by
měl
mít svobodu použít, upravit, vylepšit
a šířit vzdělávací
prostředky bez omezení.
Pedagogové, studenti a ostatní, kteří sdílejí toto přesvědčení, se
shromažďují
v rámci celosvětového
úsilí za dosažení přístupnějšího a účinnějšího vzdělávání.

Rozšiřující se globální fondy otevřených vzdělávacích zdrojů vytvořily
živnou půdu pro toto
úsilí. Tyto zdroje
zahrnují studijní materiály šířené pod
otevřenou
licencí, učební plány,
učebnice, hry, software
a jiné materiály, které podporují
výuku a učení. Přispívají
k tomu, že vzdělání je dostupnější, zejména tam, kde peněz na učební
materiály
není dostatek. Také vyživují druh
participativní kultury, vzdělávání,
vytváření, sdílení a spolupráce, které
rychle se měnící společnosti znalostí potřebují.

Nicméně otevřené vzdělávání není
omezeno pouze na otevřené
vzdělávací zdroje. Čerpá rovněž z otevřených technologií,
které usnadňují spolupráci, flexibilní učení a
otevřené sdílení výukových
postupů umožňující pedagogům využívat nejlepší
nápady
svých kolegů. Toto se může také rozšířit o nové přístupy k hodnocení,
akreditacím a kolaborativnímu
učení. Porozumění a osvojování inovací, jako jsou tyto,
je rozhodující pro dlouhodobou vizi tohoto hnutí.

K realizaci této
vize existuje mnoho překážek. Většina
pedagogů si není stále vědoma rostoucí nabídky otevřených
vzdělávacích zdrojů. Mnoho vlád a
vzdělávacích
institucí buď
neví, nebo není přesvědčeno o výhodách otevřeného vzdělávání.
Rozdíly mezi systémy udělování licencí
pro otevřené zdroje
vytváří nedorozumění a nekompatibilitu. A samozřejmě
většina světa ještě
nemá
přístup k počítačům a sítím, které jsou
nedílnou součástí
většiny současných
snah
otevřít vzdělávání.

Tyto překážky lze překonat, ale pouze tím, že
budeme pracovat
společně. Vyzýváme
studenty, pedagogy, trenéry, autory, školy,
vysoké školy, univerzity, nakladatelství,
odbory, profesní společnosti,
politiky, vlády, nadace
a ostatní, kteří sdílejí naši vizi, aby se zavázali k snaze získat a podporovat otevřené vzdělávání, a zejména,
k těmto třem strategiím pro zvýšení dosahu a
vlivu otevřených výukových zdrojů:

 1. Pedagogové
  a
  studenti: za prvé, vyzýváme
  pedagogy a studenty,
  aby se aktivně podíleli na nově vznikajícím
  otevřeném vzdělávacím hnutí. Účast zahrnuje: vytváření,
  používání, přizpůsobování a zlepšování otevřených vzdělávacích zdrojů; osvojování si
  vzdělávacích technik/postupů postavených na spolupráci
  , objevování
  a vytváření znalostí;
  přizvání vrstevníků a kolegů k zapojení. Vytváření a používání otevřených zdrojů
  by mělo
  být považováno za nedílnou součást vzdělávání a mělo by být podle toho i podporováno a odměňováno.
 2. Otevřené výukové zdroje: Za druhé, vyzýváme pedagogy,
  autory, vydavatele a instituce k uvolnění svých
  zdrojů
  jako otevřených vzdělávacích zdrojů. Tyto otevřené vzdělávací
  zdroje by měly být volně sdíleny prostřednictvím
  otevřených
  licencí, které usnadňují
  používání, revize, překlad, zlepšování a sdílení
  kýmkoli. Zdroje by
  měly být
  zveřejněny ve formátech,
  které usnadňují jak používání, tak i úpravy, a to tak aby vyhovovali rozmanitosti technických platforem. Kdykoliv je to možné, měly by být k dispozici ve formátech, které jsou přístupné pro lidi se
  zdravotním postižením a
  lidem, kteří ještě nemají přístup k
  internetu.
 3. Otevřená
  vzdělávací politika:
  Za třetí, vlády, školské rady, vysoké školy a univerzity
  by měly učinit otevřené vzdělávání svojí
  prioritou
  . V ideálním případě by
  měly být
  vzdělávací zdroje
  financované daňovými poplatníky
  otevřenými vzdělávacími zdroji
  . Akreditace a schvalovací procesy by měly upřednostňovat otevřené vzdělávací zdroje. Úložiště vzdělávacích zdrojů by
  měla aktivně zahrnovat
  a vyzdvihovat
  otevřené vzdělávací zdroje.

Tyto strategie představují více
než jen možnost udělat správnou věc.
Představují moudrou investici do vyučování a učení
pro 21. století. Umožní
přesměrovat finanční prostředky z
drahých učebnic k
lepšímu vzdělávání. Učitelům budou pomáhat dělat dobře svoji práci
a poskytnou nové příležitosti pro
zviditelnění
a globální dopad. Urychlí inovace
ve výuce a studujícím umožní získat větší kontrolu nad učením.
Jedná se tedy o
strategie, které
mají smysl pro každého.

Tisíce pedagogů, studentů, autorů,
správců a politiků
jsou již zapojeny
do otevřených vzdělávacích
iniciativ.
Nyní máme příležitost rozšířit
toto hnutí tak, aby zahrnovalo miliony pedagogů a
institucí
ze všech koutů země, bohatších i
chudších. Máme šanci
oslovit politiky a
ve spolupráci
s nimi se chopit nabízených
příležitostí.
Máme příležitost
zapojit podnikatele a vydavatele, kteří vyvíjejí
inovativní otevřené obchodní modely. Máme šanci
vychovat novou generaci
studentů spojenou s otevřenými vzdělávacími materiály, kteří se budou schopni podělit o své nové
znalosti a poznatky
s ostatními. Nejdůležitější ovšem je, že máme příležitost výrazně
zlepšit životy stovek
milionů lidí po celém světě prostřednictvím volně dostupných, vysoce-kvalitních, lokálně relevantních výchovných a vzdělávacích příležitosti.

My, níže podepsaní, zveme všechny jednotlivce i instituce
aby se k nám připojili
při podepisování
Deklarace otevřeného vzdělávání z
Kapského města
a svým podpisem se zavázaly k prosazování tři strategií
uvedených výše. Také
podporujeme ty, kteří se připojí k
sledování
dalších strategií
v oblasti otevřených vzdělávacích technologiích, otevřeného sdílení výukových
postupů i dalších
postupů, které podporují širší působení otevřeného vzdělávání. S každou osobou nebo instituci, která činí
tento závazek
i s každou
další snahou formulovat
naše vize
 se přesouváme blíž k světu otevřeného, flexibilního i efektivního vzdělávaní
pro všechny.